at Open Art Örebro. June 8 – September 1, 2019

En Plats i Europa visas på OpenArt som är Skandinaviens största biennal för samtidskonst och äger rum under 12 sommarveckor i Örebro, lördag 8 juni – söndag 1 september.Photos from Odenplan, Stockholm in November 2018

(for English text see below) 

Konstnärerna Cecilia Parsberg och Erik Pauser har tillsammans med arkitekterna Haval Murad och David Martinez Escobar skapat en konstnärlig gestaltning som speglar sprickor i det moderna samhället. Filmskulpturen startade sin resa under en vecka på Odenplan för att fortsätta på andra offentliga platser i storstäder. Skulpturen har form av ett hus som håller på att sjunka ner i marken. Undersidan består av en LED-skärm där kortfilmen En plats i Europa projiceras. Den handlar om en undanskymd plats i en storstad. En plats som har blivit ett hem för arbetssökande migranter, som fallit mellan stolarna i den europeiska fria rörligheten. Berättaren är Thomas som under tre år har haft sin sovplats tillsammans med råttor under en lastbrygga. Nu ska han vräkas. Han representerar de som vill göra rätt för sig: arbeta, försörja sin familj, leva ett värdigt liv. Watch the film. En nygammal fattigdom tvingar numer många att bli nomader i Europeiska städer. Vi vill sätta upp Huset på offentliga platser i städers centrala delar för att synliggöra denna situation och inkludera de som har förhoppningar om ett bättre liv att bli del av samtalet.

Ur Liljevalchs pressmeddelande: ”På ett drabbande sätt fångar konstverket viktiga frågor kring migration och grundläggande mänskliga rättigheter som påverkas av den globala politiken. Beror en människas utsatthet på individens eller samhällens misslyckanden? Verkets kraftfulla formspråk hämtar sin styrka i den sofistikerat enkla arkitektoniska formen och filmens gripande, dokumentära innehåll. En brutal verklighet är här ett sprängstoff för konsten som speglar samhällsaktuella ämnen och synliggör sprickor i sociala konstruktioner. Det är konsten som bränner till och som aldrig vänder blicken från de mest komplexa frågorna.”

Watch the film. Filmen En plats i Europa av Cecilia Parsberg och Erik Pauser ingår i dokumentärserien RÖST, en satsning av Svenska Filminstitutet, SVT och Folkets Bio. Den har sedan juni 2018 visats i Almedalen, därefter på 128 skolvisningar och 90 öppna biovisningar för sammanlagt 20.000 biobesökare, och dessutom via SVT:s olika kanaler för 450.000 tittare.

Kontakt:
c.parsberg@gmail.com
erikpauser@ampfilm.se
haval.murad@detailgroup.se
david.martinez@detailgroup.se

Cecilia Parsberg, född 1963, är konstnär och filosofie doktor i Fri konst. Hennes avhandling Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? (2016), består av texter, bilder och filmer, ställer frågor kring hur de tiggande människorna och givarna ingår i en social interaktion och hur de relaterar till varandra. Parsbergs skapande kretsar kring angelägna sociala, politiska och existentiella frågor, och undersöker brännpunkter i samhällen. Hennes konst har visats på Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm, Tate Modern i London med flera.

Erik Pauser, född 1957, är filmskapare, producent och konstnär. Pausers dokumentärfilmer skildrar ofta samhällsfrågor. Han har gjort flera filmer om krig och dess konsekvenser. Hans sista dokumentär The Borneo Case har visats i mer än 50 länder. Hans filminstallationer har visats på museer och gallerier i Sverige och utomlands. Filmerna har vunnit en rad priser på internationella filmfestivaler.

Haval Murad, född 1983, är byggingenjör och arkitekt utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han är grundare till arkitektkontoret Detail Group som arbetar med hållbar stadsutveckling ur ett tvärdisciplinärt perspektiv. Murad’s arbete spänner över ett brett fält och berör frågor i gränslandet mellan arkitektur, konstnärskap, politik och samhällsutveckling.

David Martinez Escobar, född 1983, är arkitekt utbildad i Mexiko och Sverige. Han har specialiserat sig i Design for Sustainable Development på Chalmers Tekniska Högskola. Han är partner på arkitektkontoret Detail Group och har under sina 10 år som arkitekt fokuserat på hållbarhetsfrågor inom samhällsutveckling och rollen som arkitekt. David är också grundare till earthLAB, företaget förmedlar kunskap om jordkonstruktion i de nordiska länderna. Förra året höll earthLAB en föreläsning på TEDx Göteborg https://earthlabstudio.com/portfolio/tedx-goteborg/ 

Projektet är gjort med stöd från: Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning, Kulturbryggan (start), Konstnärsnämndens (projekt), Stockholms stad/Liljevalchs/Stockholm Konst, Detail Group.

Följ oss på
Facebook
Instagram

English

Next show is at Open Art Örebro. It is Scandinavia’s largest biennial for contemporary art and takes place during 12 summer weeks in Örebro, Saturday 8 June – Sunday 1 September.

Artists Cecilia Parsberg and Erik Pauser, in collaboration with architects Haval Muradand David Martinez Escobar, have created an artwork that reflects cracks in modern society. The film-sculpture was first exhibited in central Stockholm in November 2018 before going on tour of public places in cities in Sweden and Europe. The film-sculpture has the form of a house that appears to be sinking into the ground. The bottom side consists of an LED screen where short film A Place in Europeis shown. The film takes place in a forgotten corner of a big city, a place that has become the home of job-seeking migrants who have fallen through the net of European free movement. The narrator Thomas has for three years been sleeping under a loading bridge. Now he’s about to be evicted. He represents those who want to do the right thing: work, support their family, live a worthy life. Watch the film. Nowadays, old poverty is forcing many to become nomads in European cities. We want to set up the House in public places in the central parts of cities to make this situation visible and to include those who have hopes for a better life to become part of society.

From Liljevalch’s press release: ”The artwork depicts in a forceful way how migration and fundamental human rights are influenced by global politics. Does a person’s destitution depend on the failure of the individual or of society? The powerful form of the work gathers its strength from the sophisticated simple architectural form and the film’s captivating documentary content. A brutal reality creates an explosive foundation for a work of art that reflects contemporary issues in society and reveals cracks its construction. It is an artwork that creates a strong impression and refuses to shy away from complex issues.

The presentations in Stockholm are made in cooperation with Liljevalchs Konsthall and Stockholm Konst. 

Watch the film.  The film is also shown as part of the short film series RÖST (Voice) — supported by The Swedish Film Institute and The Swedish Television. Folkets Bio also distributes the film in schools and cinemas.

The House appears to be sinking into the ground, job-seeking migrants who have fallen through the net of European free movement.[1]

The House at Odenplan, Stockholm. Film screening on a LED screen. The House is covered with brass sheet. The film-sculpture is a collaboration between: Cecilia Parsberg, Erik Pauser and the architects David Martinez Escobar and Haval Murad from Detail Group. (Photos by Cecilia Parsberg and Erik Pauser.)

Contact:
c.parsberg@gmail.com
erikpauser@ampfilm.se
david.martinez@detailgroup.se

Cecilia Parsberg, born 1963, is an artist and PhD in Fine Arts, Visual Arts. Her dissertation ’How do you become a successful beggar in Sweden’ (2016), which consists of texts, pictures and films, asks questions about how people begging and people who give are part of a social interaction and how they relate to each other. Parsberg’s art revolves around urgent social, political and existential issues, and investigates focal points in societies. Her art has been shown at Moderna Museet and Nationalmuseum in Stockholm, Tate Modern in Britain and other international art spaces.

Erik Pauser, born 1957, is a filmmaker, producer and artist. Pauser’s documentary films often depict social issues. He has made several films about war and its consequences. His most recent film The Borneo Case has been shown in more than 50 countries. His film installations have been shown in museums and galleries in Sweden and abroad. The films have won a number of awards at international film festivals.
ampfilm.se, erikpauser.com 

Haval Murad, born 1983, is a civil engineer and architect educated at the Royal Institute of Technology in Stockholm. He is the founder of the architectural firm Detail Group, which works with sustainable urban development from a cross-disciplinary perspective. Murad’s work spans a wide field and concerns issues in the borderland between architecture, artistry, politics and community development.

David Martinez Escobar, born 1983, is an architect educated in Mexico and Sweden. Martinez specialises in Design for Sustainable Development at Chalmers University of Technology in Gothenburg. He is a partner at the architectural firm Detail Group and during his ten years as an architect he has focused on sustainability issues in social development and the role of architect. David is also the founder of earthLAB, a company that communicates knowledge of clay construction in the Nordic countries. Last year, earthLAB held a lecture at TEDx Gothenburg. https://earthlabstudio.com/portfolio/tedx-goteborg/

(The text above is part of the press release issued by Liljevalchs Konsthall and Stockholm Konst)

This project is peer reviewed through the International Research Project Project Anywhere (about). The project has been realised with funding from Birgit and Gad Rausing Stiftelse 2016, Kulturbryggan 2016, a project grant 2017-18 from The Swedish Arts Grants Comittee. Stockholm City and Liljevalchs

[1]Freedom of movement and residence for persons in the EU is the cornerstone of Union citizenship, established by the Treaty of Maastricht in 1992.  http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.3.html

Follow us on
Facebook
Instagram