En Plats i Europa 8 –15 november 2018, Odenplan.Konstnärerna Erik Pauser och Cecilia Parsberg har tillsammans med arkitekterna Haval Murad och David Martinez Escobar skapat en konstnärlig gestaltning som speglar sprickor i det moderna samhället. Filmskulpturen startar sin resa under en vecka på Odenplan för att fortsätta på andra offentliga platser i storstäder.

Filmskulpturen Huset skildrar hemlöshet – en oönskad verklighet för alltför många. Skulpturen har form av ett hus som håller på att sjunka ner i marken. Undersidan består av en LED-skärm där kortfilmen En plats i Europa projiceras. Den handlar om en undanskymd plats i en storstad. En plats som har blivit ett hem för arbetssökande migranter, som fallit mellan stolarna i den europeiska fria rörligheten. Berättaren är Thomas som under tre år har haft sin sovplats under en lastbrygga. Nu ska han vräkas. Han representerar de som vill göra rätt för sig: arbeta, försörja sin familj, leva ett värdigt liv.

På ett drabbande sätt fångar konstverket viktiga frågor kring migration och grundläggande mänskliga rättigheter som påverkas av den globala politiken. Beror en människas utsatthet på individens eller samhällens misslyckanden? Verkets kraftfulla formspråk hämtar sin styrka i den sofistikerat enkla arkitektoniska formen och filmens gripande, dokumentära innehåll. En brutal verklighet är här ett sprängstoff för konsten som speglar samhällsaktuella ämnen och synliggör sprickor i sociala konstruktioner. Det är konsten som bränner till och som aldrig vänder blicken från de mest komplexa frågorna.

Filmen En plats i Europa av Cecilia Parsberg och Erik Pauser ingår i dokumentärserien RÖST, en satsning av Svenska Filminstitutet, SVT och Folkets Bio. Den har Den har sedan juni 2018 visats i Almedalen, därefter på 128 skolvisningar och 90 öppna biovisningar för sammanlagt 20.000 biobesökare, och dessutom via SVT:s olika kanaler för 450.000 tittare.

Cecilia Parsberg, född 1963, är konstnär och filosofie doktor i Fri konst. Hennes avhandling Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige (2016), som består av texter, bilder och filmer, ställer frågor kring hur de tiggande människorna och givarna ingår i en social interaktion och hur de relaterar till varandra. Parsbergs skapande kretsar kring angelägna sociala, politiska och existentiella frågor och undersöker brännpunkter i samhällen. Hennes konst har visats på Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm, Tate i London med flera.

Erik Pauser, född 1957, är filmskapare, producent och konstnär. Pausers dokumentärfilmer skildrar ofta samhällsfrågor. Han har gjort flera filmer om krig och dess konsekvenser. Hans sista dokumentär The Borneo Case har visats i mer än 50 länder. Hans filminstallationer har visats på museer och gallerier i Sverige och utomlands. Filmerna har vunnit en rad priser på internationella filmfestivaler.

Haval Murad, född 1983, är byggingenjör och arkitekt utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han är grundare till arkitektkontoret Detail Group som arbetar med hållbar stadsutveckling ur ett tvärdisciplinärt perspektiv. Murad’s arbete spänner sig över ett brett fält och berör frågor i gränslandet mellan arkitektur, konstnärskap, politik och samhällsutveckling.

David Martinez Escobar, född 1983, är arkitekt utbildad i Mexiko och Sverige. Martinez har specialiserat sig i Design for Sustainable Developmentpå Chalmers Tekniska Högskola. Han är partner på arkitektkontoret Detail Group och har under sina 10 års som arkitekt fokuserat på hållbarhetsfrågor inom samhällsutveckling och rollen som arkitekt. David är också grundare till earthLAB, företaget förmedlar kunskap om jordkonstruktion i de nordiska länderna. Förra året höll earthLAB hade en föreläsning på TEDx Göteborg https://earthlabstudio.com/portfolio/tedx-goteborg/ David is also founder of earthLAB, a collaborative that shares knowledge about building with earth in the northern countries. Last year eartLAB held a presentation at TEDx Göteborg.

KontaktLiljevalchs: Mårten Castenfors, chef Liljevalchs. marten.castenfors@stockholm.se, 08–505 31 332

Projektet är gjort med stöd från: Kulturbryggan, Konstnärsnämnden, Liljevalchs/Stockholm Konst, Detail Group

English

The artists Cecilia Parsberg and Erik Pauser, together with architects Haval Murad and David Martinez Escobar, have created an artistic design that reflects cracks in modern society. The film sculpture begins its journey for a week at Odenplan to continue in other public places in big cities.

The film sculpture The House depicts homelessness – an undesirable reality for too many. The sculpture is in the shape of a house that is sinking into the ground. The bottom side consists of an LED screen where the short film A Place in Europe is projected. It’s about an undisclosed place in a big city. A place that has become a home for job-seeking migrants, who have fallen between the chairs of European Free Movement. The narrator is Thomas who for three years has been sleeping under a lorry. Now he’s going to be evicted. He represents those who want to do the right thing: work, support their family, live a worthy life.
In a hurry, the artwork captures important issues about migration and fundamental human rights influenced by global politics. Is there a person’s vulnerability to the failures of individuals or societies? The powerful form of the work is gaining its strength in the sophisticated simple architectural form and the captivating documentary content of the film. A brutal reality here is an explosive of art that reflects societal subjects and reveals cracks in social constructions. It is the art that burns and that never turns the glance from the most complex issues.

The presentations in Stockholm are orchestrated by Liljevalchs Konsthall and Stockholm Konst. Synopsis of the Film: In an undisclosed place in central Stockholm a sort of state of exception seems to be in effect. During night time job seekers from different parts of the world live here. Daytime they share the place with workers, building the new Stockholm. Watch the film.

The film is also shown as part of the short film program RÖST (Voice) — Swedish Film Institute and Swedish Television. The film is also shown in schools and cinemas by Folkets Bio.

The House sinks into the ground, the EU’s regulatory system can’t uphold the poorest of workers who use the Free movement of Persons.[1]

The House at Odenplan, Stockholm. Film screening on a LED screen. The House is covered with brass sheet. The film-sculpture is a collaboration between: Cecilia Parsberg, Erik Pauser and the architects David Martinez Escobar and Haval Murad from Detail Group. (Photos by Cecilia Parsberg.)

Contact:
Cecilia Parsberg

Erik Pauser

Detail Group

The project has research status and has been peer reviewed by four professors at four different universities through the International Research Project Project Anywhere (about).
A Place in Europe received the highest score for innovative methodology at Kulturbryggan 2016 and a start grant. The project also received a project grant 2017-18 from The Swedish Arts Grants Comittee.

 

[1]Freedom of movement and residence for persons in the EU is the cornerstone of Union citizenship, established by the Treaty of Maastricht in 1992.  http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.3.html